คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๑/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๕๑/๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ




ตามที่ได้มีการจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ และการควบคุมอำนวยการ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช) ดังนี้

๑. องค์ประกอบ : อัตรากำลังพล จำนวน ๕๒ นาย ดังนี้

๑.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๒ พลเอก สกล ชื่นตระกูล เป็น หัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานงาน
๑.๓ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดจากฝ่ายต่าง ๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๑ ติดตามสถานการณ์ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดห้วง ๒๔ ชม.
๒.๒ จัดทำวงรอบข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ พร้อมทั้งการรายงานด่วน รายงานตามสถานการณ์ และการรายงานตามห้วงระยะเวลา ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบตามความเหมาะสม และความจำเป็นของสถานการณ์
๒.๓ ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๓. การสนับสนุน

๓.๑ ฝ่ายต่าง ๆ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓.๒ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก และตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

๕. ให้ใช้โครงสร้างการจัดและอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามผนวก ก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง /หน้า ๒/๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.



๕๐/๒๕๕๗ ขึ้น ๕๒/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"