คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๓/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๕๓/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ดังนี้

๑.นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

๒.นายธนกฤษ ชะเอมน้อย

๓.นายสุนัย จุลพงศธร

๔.นายอารี ไกรนรา

๕.นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์

๖.นายธีร์ บริรักษ์

๗.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล

๘.นายธานัท ธนวัชรนนท์

๙.นางสาว สุดา รังกุพันธุ์

๑๐.นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง

๑๑.นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง

๑๒.นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์

๑๓.นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข


สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง /หน้า ๕/๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.๕๒/๒๕๕๗ ขึ้น ๕๔/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"