คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. ๑/๒๕๑๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ สลร. ๑/๒๕๑๗

เรื่อง การใช้มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกัน การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
_______________

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกิจการตามที่กล่าวในข้อนี้ ปฏิบัติดังนี้

(๑) ห้ามใช้ไฟฟ้าในการโฆษณาสินค้า เว้นแต่

(ก) ป้ายชื่อร้านไม่เกินหนึ่งป้าย

(ข) ป้ายชื่อภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ไม่เกินหนึ่งป้าย และให้ใช้ไฟฟ้าได้เฉพาะระหว่างเวลาที่กำหนดให้ฉายภาพยนตร์ได้เท่านั้น

(๒) ห้ามฉายภาพยนตร์ในโรงมหรสพก่อนเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา และหลังเวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา ของทุกวัน

(๓) ห้ามสถานบริการตามความในมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งมีความหมายว่า สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีหญิงบริการให้แก่ลูกค้าชาย เปิดบริการในวันธรรมดาก่อนเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เฉพาะวันหยุดราชการ ให้เปิดได้ตามปกติ

ถ้าสถานบริการนั้นเป็นร้านตัดผมด้วย ให้เปิดดำเนินการได้ระหว่างเวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

ข้อ ๒  ให้ปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ทั่วพระราชอาณาจักร

ข้อ ๓  ให้คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗

สัญญา  ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. ๑๘/๒๕๑๗ เรื่อง การใช้มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อ ๔ ให้คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นไป


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"