คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. ๔๗/๒๕๑๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ สลร. ๔๗/๒๕๑๖

เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกัน

ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
_______________

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม              ประธานกรรมการ

๒. อธิบดีกรมตำรวจ                                    กรรมการ

๓. นายเกษม  จาติกวณิช                              กรรมการ

ในการดำเนินการของผู้รับมอบหมายนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"