คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๔๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓/๒๕๔๘

เรื่อง มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด


การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
_______________

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหก แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้

๑.  พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยให้ใช้อำนาจแทนนายกรัฐมนตรีได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ การใช้อำนาจตามมาตรา ๗ วรรคสามและมาตรา ๘ ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ การใช้อำนาจตามประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๓ การใช้อำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่และข้าราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย

๒.  นาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจในการดำเนินการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกโครงการ การปรับปรุงระบบการศึกษาในพื้นที่ การสร้างความสมานฉันท์และความร่วมมือในพื้นที่โดยใช้สันติวิธี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่าย โดยให้ใช้อำนาจแทนนายกรัฐมนตรีได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ การใช้อำนาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามอำนาจหน้าที่ในข้อนี้

๒.๒ การใช้อำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่และข้าราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ในข้อนี้

๓.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีอำนาจในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๔๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑  ให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตำแหน่งของนาย จากรองนายกรัฐมนตรี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและให้คงข้อความอื่นไว้ทั้งหมด


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"