คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/คำสั่ง 29 กรกฎาคม 2508

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สิน
ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 3)

อนุสนธิตามที่นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกมาเป็นของรัฐแล้วนั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า มีผู้ขัดขืนคำสั่งนี้ โดยไม่ยอมออกจากทรัพย์สินอันตกเป็นของรัฐตามคำสั่งข้างต้น และไม่ยอมชำระหนี้

ฉะนั้น เพื่อให้สัมฤทธิผลตามคำสั่งข้างต้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ที่ครอบครองหรืออยู่ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกเป็นของรัฐตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีข้างต้น ออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นภายใน 15 วันนับแต่วันออกคำสั่งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคแรก ให้อธิบดีกรมตำรวจดำเนินการจับกุมผู้นั้นมากักขังจนกว่าจะยอมปฏิบัติ

2. ให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้ซึ่งจะต้องชำระหนี้ให้แก่กองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือให้แก่ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตามสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ อันตกเป็นของรัฐตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีข้างต้น ชำระหนี้นั้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับแต่วันออกคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากกระทรวงการคลัง

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ชำระหนี้ตามวรรคแรก ให้กระทรวงการคลังยึดทรัพย์สินของผู้นั้นออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้จนครบ.

  • สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2508
  • จอมพล ถ. กิตติขจร
  • (ถนอม กิตติขจร)
  • นายกรัฐมนตรี
  • สำเนาถูกต้อง.
  • (ลงชื่อ) ไพบูลย์ ทองมิตร
  • (ไพบูลย์ ทองมิตร)
  • สำเนาอันถูกต้อง