คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/หนังสือ 29 กรกฎาคม 2508

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
ที่ สร. 0503/8390
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
29 กรกฎาคม 2508
เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ
เรียน ประธานคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 และฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2507 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2508 ดังแจ้งตามสำเนาคำสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป.

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (ลงชื่อ) มนูญ บริสุทธิ์
  • (นายมนูญ บริสุทธิ์)
  • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
  • สำเนาอันถูกต้อง.