คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดยศทหาร (ร้อยเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี[1]


เรื่อง ถอดยศทหาร


_______________ด้วย รอยเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์ สังกัดกองทัพบก ได้กระทำความผิด ฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ พฤติการณ์ดังกล่าวไม่สมควรดำรงอยู่ใน ยศทหารต่อไป

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ถอด ร้อยเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์ ออกเสียจากยศ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๗ หน้า ๒๘๑๔ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๙

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"