คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2559

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 24/2559
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

[1]


ตามที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระตามกฎหมาย ซึ่งการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ยังไม่ได้กำหนดจะต้องใช้เวลาอีกนาน ในขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การประเมินตามวงรอบ และการเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พ้นจากตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยไม่ต้องสรรหาและให้รักษาราชการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ 2 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 แล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

ข้อ 3 คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม 133/ตอน 114 ง พิเศษ/หน้า 8/17 พฤษภาคม 2559ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"