คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

ตามที่นายอานนท์ นำภา ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมาย ผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ถือว่า เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกาของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งห้ามการชุมนุม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  • พันตำรวจเอก
  • (นิวัฒน์ แสนสิ่ง)
  • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
  • เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี. (2563, 18 พฤศจิกายน). คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157841003244010

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์