คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

ตามที่นายอานนท์ นำภา ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมาย ผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ถือว่า เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกาของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งห้ามการชุมนุม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  • พันตำรวจเอก Niwat Saensing signature.svg
  • (นิวัฒน์ แสนสิ่ง)
  • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
  • เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี. (2563, 18 พฤศจิกายน). คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157841003244010

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"