คำให้การชาวอังวะ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำให้การชาวอังวะ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (2458). คำให้การชาวอังวะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญผล ถนนเจริญกรุง. (พิมพ์แจกในงานศพหม่อมเอมในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2458).
2 "คำให้การชาวอังวะ". (2472). ใน ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 14 (น. 1–24). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเถ้าแก่ทองดี ปาณิกบุตร จ.จ. เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472].