งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 19 ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Sixty-sixth Congress of the Unites States of America;
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ชุดที่หกสิบหก
At the First Session,
ในสมัยที่หนึ่ง
Begun and held at the City of Washington, on Monday, the nineteenth day of May, one thousand nine hundred and nineteen. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน เมื่อวันจันทร์ที่สิบเก้า พฤษภาคม พันเก้าร้อยสิบเก้า
Joint Resolution
มติร่วม
Proposing an amendment to the Constitution extending the right of suffrage to women. ให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อขยายสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปสู่ผู้หญิง
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled (two-thirds of each House concurring therein), That the following article is proposed as an amendment to the Constitution, which shall be valid to all intents and purposes as part of the Constitution when ratified by the legislatures of three-fourths of the several States. วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกัน มีมติ (โดยสองในสามของแต่ละสภาเห็นพ้องในเรื่องนั้น) ว่า มาตราดังต่อไปนี้เป็นอันเสนอขึ้นเป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญในทุกสถานและทุกประการ เมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต่าง ๆ แล้ว
"Article _____. "มาตรา _____
"The right of citizens of the Unites States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. "สิทธิของพลเมืองสหรัฐในการออกเสียงนั้น สหรัฐหรือรัฐใด ๆ จะบอกปัดหรือลิดรอนเพราะเหตุแห่งเพศมิได้
"Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation." "ให้รัฐสภามีอำนาจบังคับใช้มาตรานี้ด้วยการออกกฎหมายตามสมควร"
F. H. Gillett.
Speaker of the House of Representatives.
เอฟ. เอช. จิลเลตต์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Thos. R. Marshall.
Vice President of the United States and
President of the Senate.
ทอส. อาร์. มาร์แชลล์
รองประธานาธิบดีสหรัฐและ
ประธานวุฒิสภา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด