งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 22 ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Eightieth Congress of the Unites States of America;
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ชุดที่แปดสิบ
At the First Session,
ในสมัยที่หนึ่ง
Begun and held at the City of Washington, on Friday, the third day of January, one thousand nine hundred and forty-seven. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน เมื่อวันศุกร์ที่สาม มกราคม พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
Joint Resolution
มติร่วม
Proposing an amendment to the Constitution of the United States relating to the terms of office of the President. ให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐเกี่ยวกับวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled (two-thirds of each House concurring therein), That the following article is hereby proposed as an amendment to the Constitution of the United States, which shall be valid to all intents and purposes as part of the Constitution when ratified by the legislatures of three-fourths of the several States: วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกัน มีมติ (โดยสองในสามของแต่ละสภาเห็นพ้องในเรื่องนั้น) ว่า โดยการนี้ มาตราดังต่อไปนี้เป็นอันเสนอขึ้นเป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งจะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญในทุกสถานและทุกประการ เมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต่าง ๆ แล้ว
"Article _____ "มาตรา _____
"Section 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once. But this Article shall not apply to any person holding the office of President when this Article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this Article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term. "ข้อ 1 บุคคลจะได้รับเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเกินสองครั้งมิได้ และบุคคลผู้ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือรักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้วเกินสองปีของวาระที่บุคคลอื่นใดได้รับเลือกตั้งขึ้นเป็นประธานาธิบดี จะได้รับเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเกินหนึ่งครั้งมิได้ แต่มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บุคคลใด ๆ ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ในขณะที่รัฐสภาเสนอมาตรานี้ขึ้น และไม่ห้ามบุคคลใด ๆ ที่อาจกำลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือรักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ในวาระที่มาตรานี้มีผลใช้บังคับ มิให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือรักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของวาระ
"Section 2. This Article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several states within seven years from the date of its submission to the states by the Congress." "มาตรานี้มิให้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะได้รับสัตยาบันให้เป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต่าง ๆ ภายในเจ็ดปีตั้งแต่วันที่รัฐสภาเสนอมาตรานี้ต่อรัฐทั้งหลาย"
Joseph W. Martin Jr.
Speaker of the House of Representatives.
โจเซฟ ดับเบิลยู. มาร์ติน จูเนียร์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Arthur H. Vandenberg.
Acting President of the Senate pro tempore.
อาร์เทอร์ เอช. แวนเดนเบิร์ก
รักษาการในตำแหน่งประธานวุฒิสภาชั่วคราว

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด