งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 26 ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Ninety-second Congress of the Unites States of America;
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ชุดที่เก้าสิบสอง
At the First Session,
ในสมัยที่หนึ่ง
Begun and held at the City of Washington, on Thursday, the twenty-first day of January, one thousand nine hundred and seventy-one. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน เมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด มกราคม พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
Joint Resolution
มติร่วม
Proposing an amendment to the Constitution extending the right of vote to citizens eighteen years of age or older. ให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐเพื่อขยายสิทธิในการออกเสียงไปสู่พลเมืองที่มีอายุสิบแปดปีหรืออายุมากกว่านั้น
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled (two-thirds of each House concurring therein), That the following article is proposed as an amendment to the Constitution of the United States, which shall be valid to all intents and purposes as part of the Constitution when ratified by the legislatures of three-fourths of the several States within seven years from the date of its submission by the Congress: วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกัน มีมติ (โดยสองในสามของแต่ละสภาเห็นพ้องในเรื่องนั้น) ว่า มาตราดังต่อไปนี้เป็นอันเสนอขึ้นเป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งจะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญในทุกสถานและทุกประการ เมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต่าง ๆ ภายในเจ็ดปีตั้งแต่วันที่รัฐสภาจัดส่งข้อแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้
"Article _____ "มาตรา _____
"Section 1. The right of citizens of the United States, who are eighteen years of age or older, to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of age. "ข้อ 1 สิทธิในการออกเสียงของพลเมืองสหรัฐผู้มีอายุสิบแปดปีหรืออายุมากกว่านั้น สหรัฐหรือรัฐใด ๆ จะบอกปัดหรือลิดรอนเพราะเหตุแห่งอายุมิได้
"Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation." "ข้อ 2 ให้รัฐสภามีอำนาจบังคับใช้มาตรานี้ด้วยการออกกฎหมายตามสมควร"
Carl Albert.
Speaker of the House of Representatives.
คาร์ล แอลเบิร์ต
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Allen J. Ellender.
Vice President of the United States and
President of the Senate pro tempore.
แอลเลน เจ. เอลเลนเดอร์
รองประธานาธิบดีสหรัฐและ
ประธานวุฒิสภาชั่วคราว

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด