งานแปล:ตราสารยอมจำนนของญี่ปุ่น

จาก วิกิซอร์ซ
ตราสารยอมจำนนของญี่ปุ่น (พ.ศ. 2488)
เตรียมโดยกระทรวงการสงคราม. อนุมัติโดยประธานาธิบดีทรูแมน, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
ตราสารยอมจำนน

ฝ่ายเรา โดยบัญชาและในนามของจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น รัฐบาลแห่งญี่ปุ่น และกองบัญชาการใหญ่จักรวรรดิญี่ปุ่น ขอยอมรับบรรดาเงื่อนไขอันปรากฏในปฏิญญาที่กำหนดโดยหัวหน้ารัฐบาลแห่งสหรัฐ, จีน และบริเตนใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ที่เมืองพ็อทซ์ดัม รวมทั้งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตซึ่งเข้าร่วมภาคีในภายหลัง ประกอบเป็น 4 อัครภาคีดังต่อไปนี้จะได้เรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตร

ฝ่ายเราขอประกาศการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขต่อฝ่ายสัมพันธมิตรของกองบัญชาการใหญ่จักรวรรดิญี่ปุ่น และกองทัพญี่ปุ่นทุกเหล่า ตลอดจนกองกำลังในบังคับของญี่ปุ่นในทุกแห่งหน

ฝ่ายเราขอบัญชากองกำลังญี่ปุ่นในทุกแห่งหนและบรรดาพลเรือนญี่ปุ่น ให้ยุติความเป็นศัตรูระหว่างกันโดยพลัน เพื่อรักษาและสงวนไว้ซึ่งความเสียหายต่อบรรดาเรือ อากาศยาน ตลอดจนทรัพย์สินทางพลเรือนและทางทหาร รวมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งปวงที่อาจออกโดยผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร หรือโดยหน่วยงานราชการญี่ปุ่นในกำกับของผู้บัญชาการสูงสุดฯ นั้น

ฝ่ายเราขอบัญชากองบัญชาการใหญ่จักรวรรดิ ให้ออกคำสั่งโดยพลันถึงบรรดาผู้บัญชาการทหารของกองกำลังญี่ปุ่น และกองกำลังในบังคับของญี่ปุ่นทั้งหมดในทุกแห่งหน ยอมจำนนตนเองและกองกำลังในบัง คับของพวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไข

ฝ่ายเราขอบัญชาบรรดาเจ้าพนักงานฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหารบก และฝ่ายทหารเรือ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งและใช้บังคับซึ่งประกาศ และคำสั่ง และข้อสั่งการทั้งปวงที่เห็นสมควรโดยผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรว่าจะเป็นการสะดวกต่อการสัมฤทธิ์ผลซึ่งการยอมจำนนนี้ และออกโดยผู้บัญชาการสูงสุดฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับอำนาจจากผู้บัญชาการสูงสุดฯ และเราขอกำชับให้เจ้าพนักงานข้างต้น ได้ประจำอยู่ ณ ที่ตั้ง และปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบ เว้นแต่ผู้บัญชาการสูงสุดฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับอำนาจจากผู้บัญชาการสูงสุดฯ เป็นผู้ให้เลิกปฏิบัติเสีย

ฝ่ายเราขอรับรองว่า องค์จักรพรรดิ รัฐบาลแห่งญี่ปุ่น และผู้สืบทอดของพวกเขาเหล่านั้น จะร่วมผลักดันบทบัญญัติในปฏิญญาพ็อทซ์ดัมด้วยความซื่อสัตย์ และจะออกคำสั่ง และการดำเนินการใด ๆ ที่อาจร้องขอโดยผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร หรือโดยผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งของฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นใด เพื่อจุดประสงค์ของการสัมฤทธิ์ผลซึ่งปฏิญญา

ฝ่ายเราขอบัญชารัฐบาลจักรวรรดิญี่ปุ่นและกองบัญชาการใหญ่จักรวรรดิญี่ปุ่น ให้ปลดปล่อยโดยพลันซึ่งเชลยศึกและพลเรือนผู้ถูกกักกันของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ ณ ขณะนี้อยู่ในบังคับของญี่ปุ่น และให้ความคุ้มครอง การดูแล การเลี้ยงชีพ และการขนส่งอย่างทันท่วงทีไปยังสถานที่ที่กำหนด

พระราชอำนาจและอำนาจขององค์จักรพรรดิและรัฐบาลแห่งญี่ปุ่นในการปกครองประเทศ จะอยู่ในบังคับของผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งจะได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวที่เห็นสมควรว่าจะเป็นการเหมาะสมในการสมฤทธิ์ผลซึ่งการใช้บังคับเงื่อนไขยอมจำนนเหล่านี้

ลงนาม ณ อ่าวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 0903 I ในวันที่ สอง ของเดือน กันยายน ค.ศ. 1945

MAMORU SHIGMITSU
MAMORU SHIGMITSU
โดยบัญชาและในนามของจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและรัฐบาลแห่งญี่ปุ่น

YOSHIJIRO UMEZU
YOSHIJIRO UMEZU
โดยบัญชาและในนามของกองบัญชาการใหญ่จักรวรรดิญี่ปุ่น


รับ ณ อ่าวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 0908 I ในวันที่ สอง ของเดือน กันยายน ค.ศ. 1945 สำหรับสหรัฐ, สาธารณรัฐจีน, สหราชอาณาจักร และสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต และเพื่อผลประโยชน์ของภาคีชาติอื่นที่ทำสงครามกับประเทศญี่ปุ่น

DOUGLAS MAC ARTHUR
DOUGLAS MAC ARTHUR
ผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร


C.W. NIMITZ
C.W. NIMITZ
ผู้แทนสหรัฐ

HSU YUNG-CH'ANG
HSU YUNG-CH'ANG
ผู้แทนสาธารณรัฐจีน

BRUCE FRASER
BRUCE FRASER
ผู้แทนสหราชอาณาจักร

KUZMA DEREVYANKO
KUZMA DEREVYANKO
ผู้แทนสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

THOMAS BLAMEY
THOMAS BLAMEY
ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย

L. MOORE COSGRAVE
L. MOORE COSGRAVE
ผู้แทนประเทศในเครือจักรภพแคนาดา

JACQUES LE CLERC
JACQUES LE CLERC
ผู้แทนรัฐบาลชั่วคราวของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

C.E.L. HELFRICH
C.E.L. HELFRICH
ผู้แทนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

LEONARD M. ISITT
LEONARD M. ISITT
ผู้แทนประเทศในเครือจักรภพนิวซีแลนด์