งานแปล:แถลงการณ์ร่วมไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2008

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถลงการณ์ร่วมไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
โดย รัฐบาลกัมพูชา, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Joint communique
18 June 2008
แถลงการณ์ร่วม
18 มิถุนายน 2008

Joint communique
แถลงการณ์ร่วม
On 22 May 2008, a meeting took place between H.E. Mr. Sok An, Deputy Prime Minister, Minister in charge of the Office of the Council of Ministers of the Kingdom of Cambodia and H.E. Mr. Noppadon Pattama, Minister of Foreign Affairs of the kingdom of Thailand, to continue their discussion regarding the inscription of the Temple of Preah Vihear on the World Heritage List. The meeting was held at UNESCO Headquarters in Paris in the presence of Mrs. Françoise Rivière, Assistant Director-General for Culture of UNESCO, Ambassador Francesco Caruso, Mr. Azedine Beschaouch, Mrs. Paola Leoncini Bartoli and Mr. Giovanni Boccardi. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2008 มีการประชุมระหว่าง ฯพณฯ นายซก อาน[1] รองนายกรัฐมนตรี[2] รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรี[3] แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา[4] กับ ฯพณฯ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่ออภิปรายกันต่อเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารไว้ในบัญชีมรดกโลก การประชุมจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกในปารีสต่อหน้านางฟรองซัวส์ รีวีแยร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรมของยูเนสโก, เอกอัครราชทูตฟรานเซสโก คารูโซ, นายเอซดีน แบชาอูช, นางปาโอลา เลอ็อนชีนี บาร์โตลี, และนายจีโอวันนี บอกการ์ดี
The meeting was held in a spirit of friendship and cooperation. การประชุมจัดขึ้นด้วยเจตนารมณ์แห่งความเป็นมิตรและร่วมมือกัน
During the meeting both sides agreed as follows: ระหว่างประชุม ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังนี้
 1. The Kingdom of Thailand supports the inscription, at the 32nd session of the World Heritage Committee (Québec, Canada, July 2008), of the Temple of Preah Vihear on the World Heritage List proposed by the Kingdom of Cambodia, the perimeter of which is identified as N. 1 in the map prepared by the Cambodian authorities and herewith attached. The map also includes, identified as N.2, a buffer zone to the East and South of the Temple.
 1. ราชอาณาจักรไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีอาณาบริเวณระบุไว้เป็นหมายเลข 1 ในแผนที่ที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาจัดทำขึ้นและแนบท้ายเอกสารนี้ ไว้ในบัญชีมรดกโลกตามที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอ ณ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 32 (ควิเบก แคนาดา กรกฎาคม 2008) แผนที่นั้นยังรวมถึงเขตกันชนทางด้านตะวันออกและใต้ของปราสาท อันระบุไว้เป็นหมายเลข 2
 1. In the spirit of goodwill and conciliation, the Kingdom of Cambodia accepts that the Temple of Preah Vihear be nominated for inscription on the World Heritage List without at this stage a buffer zone on the northern and western areas of the Temple.
 1. ด้วยเจตนารมณ์แห่งความปรารถนาดีและการปรองดอง ราชอาณาจักรกัมพูชายอมรับว่า ในชั้นนี้ ปราสาทพระวิหารจะได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลก โดยไม่รวมเขตกันชนในพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของปราสาท
 1. The map mentioned in paragraph 1 above shall supersede the maps concerning and including the “Schéma Directeur pour le Zonage de Preah Vihear” as well as all the graphic references indicating the “core zone” and other zoning (zonage) of the Temple of Preah Vhear site in Cambodia's nomination file;
 1. แผนที่ที่เอ่ยถึงในวรรค 1 ข้างต้นนั้น ให้ใช้แทนแผนที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับและรวมถึง "แผนแม่บทเพื่อจัดเขตพระวิหาร" ตลอดจนการอ้างอิงทางกราฟิกส์ทั้งหมดที่กำหนด "พื้นที่หลัก" และกำหนดเขต (จัดเขต) อื่น ๆ ของที่ตั้งปราสาทพระวิหาร อันอยู่ในแฟ้มการเสนอชื่อของกัมพูชา
 1. Pending the results of the work of the Joint Commission for Land Boundary (JBC) concerning the northern and western areas surrounding the Temple of Preah Vhear, which are identified as N. 3 in the map mentioned in paragraph 1 above, the management plan of these areas will be prepared in a concerted manner between the Cambodian and Thai authorities in conformity with the international conservation standards with a view to maintain the outstanding universal value of the property. Such management plan will be included in the final management plan for the Temple and its surrounding areas to be submitted to the World Heritage Centre by 1st February 2010 for the consideration of the World Heritage Committee at its 34th session in 2010;
 1. ระหว่างที่รอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยเขตแดนทางบก (เจบีซี) ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รายรอบปราสาทพระวิหารด้านเหนือและตะวันตก ซึ่งระบุไว้เป็นหมายเลข 3 ในแผนที่ที่เอ่ยถึงในวรรค 1 ข้างต้นนั้น ให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เหล่านี้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กัมพูชาและไทยตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระหว่างประเทศ เพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของทรัพย์สิน แผนบริหารจัดการเช่นว่านั้นให้รวมไว้ในแผนบริหารจัดการปราสาทและพื้นที่รายรอบฉบับสุดท้ายที่จะได้เสนอต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2010 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 34 ในปี 2010
 1. The inscription of the Temple of Preah Vihear on the World Heritage list shall be without prejudice to the rights of the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand on the demarcation works of the Joint Commission for Land Boundary (JBC) of the two countries;
 1. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารไว้ในบัญชีมรดกโลก จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับงานปักปันเขตแดนของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยเขตแดนทางบก (เจบีซี) ของทั้งสองประเทศ
 1. The Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand express their profound appreciation to the Director-General of UNESCO, H.E. Mr. Koïchiro Matsuura, for his kind assistance in facilitating the process towards the inscription of the Temple of Preah Vihear on the World Heritage List.
 1. ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ฯพณฯ นายโคอิจิโร มัตสึอูระ ผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโก ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ความสะดวกในกระบวนการอันนำไปสู่การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารไว้ในบัญชีมรดกโลก
 • Phnom Penh, 18 June 2008
 • For the Royal Government
 • of Cambodia,
 • H.E. Mr. SOK AN
 • Deputy Prime Minister,
 • Minister in charge of the Office
 • of the Council of Ministers
 • Bangkok, 18 June 2008
 • For the Government of the Kingdom
 • of Thailand,
 • H.E. Mr. NOPPADON PATTAMA
 • Minister of Foreign Affairs
 
 • พนมเปญ 18 มิถุนายน 2008
 • สำหรับรัฐบาลในพระมหากษัตริย์
 • กัมพูชา
 • ซก อาน
 • ฯพณฯ นายซก อาน
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีประจำสำนักงาน
 • คณะรัฐมนตรี
 • กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2008
 • สำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
 • ไทย
 • นพดล ปัทมะ
 • ฯพณฯ นายนพดล ปัทมะ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
 • Paris, 18 June 2008
 • Representative of the UNESCO
 • Françoise Rivière
 • Assistant Director-General for Culture
 • ปารีส 18 มิถุนายน 2008
 • ผู้แทนยูเนสโก
 • ฟรองซัวส์ รีวีแยร์
 • ฟรองซัวส์ รีวีแยร์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรม

The Council of Ministers
of
The Royal Government of the Kingdom of Cambodia


Printed in Phnom Penh
Cambodia
คณะรัฐมนตรี
แห่ง
รัฐบาลในพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรกัมพูชา[5]


พิมพ์ที่พนมเปญ
กัมพูชา

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 1. เขมร: សុខ អាន สุข อาน
 2. เขมร: ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី อุบนายกรฎฺฐมนฺฎฺรี อุปนายกรัฐมนตรี
 3. เขมร: រដ្ឋមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី รฎฺฐมนฺฎฺรี ทะทวัล บนฺทุก ทีสฺฎีการ คณะรฎฺฐมนฺฎฺรี รัฐมนตรีรับผิดชอบที่ว่าการคณะรัฐมนตรี
 4. เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา พระราชาณาจักรกัมพูชา
 5. เขมร: រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា รฎฺฐาภิบาล ไน พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา รัฏฐาภิบาลในพระราชาณาจักรกัมพูชา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • Council of Ministers of Cambodia (2008-06-18). "Joint Communique". Office of the Council of Ministers. 
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ตามมาตรา 10 ของ กฎหมายว่าด้วยสิทธินักนิพนธ์และสิทธิที่คล้ายคลึงกัน (เขมร: ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល)

 1. รัฐธรรมนูญ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา อนุกฤษฎีกา และกฎระเบียบอื่น ๆ
 2. ประกาศ คำวินิจฉัย หนังสือรับรอง และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก
 3. คำวินิจฉัยของศาล และหมายอย่างอื่นของศาล
 4. คำแปลของสิ่งต่าง ๆ ตามข้อ 1, 2, และ 3 ข้างต้น
 5. ความคิด แบบแผน วิธีดำเนินงาน แนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือข้อมูลตามธรรมดา แม้แสดง บรรยาย อธิบาย หรือประกอบอยู่ในงานใด ๆ
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด