จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร ที่มา หมายเหตุ
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๒ เจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ), พระ. (๒๔๘๒). ประเทศไทยในตำนานจีน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์. [นายพันเอก หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนายอึ้งยุกหลง ล่ำซำ ณ วัดทองธรรมชาติ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒].
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๖ เจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ), หลวง. (๒๔๗๖). พระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ผ่อง โชติกะพุกกณะ) ปีระกา พ.ศ. ๒๔๗๖].
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๖๐ ________. (๒๔๖๐). "จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ". ใน ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ (บรรณาธิการ), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๕ (น. ๑–๖๑). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. [พิมพ์แจกในงานศพจางวางโท พระยารณไชยชาญยุทธ (ศุข โชติกะเสถียร) รว. มสม. ทวจ. นช. วปร.๓ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ปีมเสง นพศก พ.ศ. ๒๔๖๐]. พิมพ์ครั้งที่ ๒