ข้ามไปเนื้อหา

จารึกกฎหมายลักษณะโจร

จาก วิกิซอร์ซ
จารึกกฎหมายลักษณะโจร มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (2478). จารึกสุโขทัย. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่. [นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก พิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทานณวัดชนะสงคราม วันที่พฤศจิกายน พ.ศ. 2478].
2 "จารึกวัดพระมหาธาตุ–วัดสระศรี". (2515). ใน กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม), ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (น. 84–109). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ. [กรมศิลปากรพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 8 เมษายน 2515]. (ต้นฉบับภายนอก)