จารึกสุโขทัย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ จารึกกฎหมายลักษณะโจร
ตราของกรมศิลปากร
จารึกสุโขทัย
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
และ
ผู้บัญชาการทหารบก
พิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน
ณวัดชนะสงคราม
วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘
จำนวน ๑๐๐๐ ฉะบับ
โรงพิมพ์กรมแผนที่

3
กองบัญชาการราชบัณฑิตยสภา
ห้องทะเบียน
พ.ศ. ๒๔๗๘
วันที่ ๒๑ / ๑๑ /
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายใบเสร็จนี้ได้รับเงินค่าขายหนังสือเรื่อง
เลข
ลำดับ
ชื่อหนังสือ บาท ส.ต. บาท ส.ต.
จารึกสุโขทัย.
๑ เล่ม.
 
๕๐
รวม
๕๐
นามเจ้าพนักงานผู้รับเงิน
หมื่นคำนึงฯ

ตราของกรมศิลปากร
จารึกสุโขทัย
เข้าใจว่า เป็นของพระเจ้าเลอไทย ราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหง
รัชชกาลที่ ๔ ในราชวงศพระร่วง
ว่าด้วยกฎหมายลักษณโจร
ม.ศ. ๑๒๖๖ (พ.ศ. ๑๘๘๗)
ได้มาจากเมืองสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓


พ.อ. พระรณรัฐวิภาคกิจ เป็นผู้พิมพ์โฆษณา
พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมแผนที่
ตำบลเชิงสะพานช้างโรงสี
๑/๘/๗๘

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (2478). จารึกสุโขทัย. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่. [นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก พิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทานณวัดชนะสงคราม วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2478].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก