จารึกสุโขทัย/ตอน 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ด้านหลัง
นึงให๋ได๋แกมนนผู๋ชอยนันผิผู๋ชอย[1] ค่โมยจกกไปแลได๋ดวยค่โมยผู๋นัน
ใสท่านบ่มิได๋ให๋แก่ผู๋มนนชอยค่โมยคนนันชืวามนนเหนคนชืนันหลากดังชืนัน
แลมนนเอาพิจารณาโดยพระปรชญบติท่านจึงพ๋เจ๋าของบ๋านนีดวยบ๋านนีดังชืนันดวย
ก๋ดีตนจเพิงได๋บํเนจแลฤๅอันนีไปอุเบกษาแลอยูตวง[2] เจ๋าของไปเถิงแลจึงจักเอามัน
มา ท่านแตงให๋เชนดงงเพือนนันขนาดนึงใสท่านแตงโดยอันวาภาคอุเบกษาอยูแ
ลไปเองกอนนันแลแมนญังมีสัญาดวยค่โฒยใสท่านญังบังคับเมือหน๋า ๐ มาตรานึงโส
ดค่โมยตนก๋จับกุํได๋เข๋าของทํเนปรข๋าคนวัวม่ป๋ฝิ่นอันใดตนก๋ได๋ดังอัน[3] แลกลายไปไว๋
เมืองฝูงนันพี๋นองจญาทานไว๋ริมวันผิดังอันของฝูงนันท่านก๋มิให๋ได๋สักอันเลยบูรา
ณท่านจักให๋โทสดังขนาดผู๋ลักแลขนาดอำ[4] ลักอันมีในพระราชศาสตรดังฤๅใสท่านจัก [เอา
๑๐ โทส] โดยนันแล ๐ มาตรานึงโสดในบ๋านของคนกลาวนีแล๋แล่มีโจรลักวัวม่ป๋ฝิ๋นทาน
๑๑ ไปกลายตนก่ดีไปจอดเรือนก่ดีคล๋อยผู๋นันอุเบกษาแลบ่มีเอาแลละให๋ปล่อยไปอน—
๑๒ นนึงโสดพิจารณาก่รู๋วาค่โมยแลพ่อค่โมยนนนพี๋นองตนกลายแส๋งละให๋ปลอยไป
๑๓ อนนนึงโสดเหนค่โมยนนนเปนข๋าผู๋ใหญกลายกลววแกศักดิผู๋ใหญแลปลอยไ—
๑๔ ป ๐ อนนนึงโสดเอาค่โมยนนนแล๋แล่กลายค่โมยนนนจ๋างผู๋อันตนกลายเหนแก
๑๕ สินจ๋างค่โมยนนนแลปลอยไป ๐ อนนนึงโสดพ่อเจ๋าของเจ๋าข๋าไลค่โมยไปเถิงบ๋านตน
๑๖ ผู๋กลายเจ๋าของร๋องให๋ชอยกุํพ่อเจ๋าบ๋านเจ๋าเรือนนนนก่ญังบ๋าน[5] แลกลายบมีฝูงชอย
๑๗ แลละค่โมยนนนปลอยไปก่ดีทังบ่วาประการนึงอนนกลาววาอูเบกษาแลบ่เอาผู๋นนนแล๋แล่
๑๘ วาพ่อพีน๋องตนแล๋ละอนนกลาววาข๋าผู๋ใหญแล๋ละอนนกลาววากินสินจ๋างค่โมยแล๋
๑๙ ละอนนกลาววาคล๋อยบ่กุํมแล๋ละ [อคติ] ทังนีแลมีเมือใดในบ๋านในนายใดเรือนใด
๒๐ ในฝูงดังนีท่านจักให๋โทส [ดุจลักชะญา] แลคนท่านของท่านชีฤๅก่ดีอันค่โมยอันเอาแล๋
๒๑ แลท่านจักให๋ใช๋จุงสิ๋นหนี๋สิน [ดังท่าน] จักใหมค่โมยนันท่านจักทอดให๋ใช๋สินจ๋าง
๒๒ แลจักใหมตนคูมนนโดย [ศักดิญศ] แลเพื่อฤๅ จักให๋ดังอันแมนท่านหนีไปสูตนก่ดี
๒๓ ฝูงอันค่โมยลักไป แลตนจสง [ไปให๋โดย] ปรสงสินชีฤๅก่ดี แลตนพาไปถวายไปเวนแกเจ๋าไท
๒๔ ท่านจักให๋พ๋นอาชญาท่านดังอนนขนาดราชศาสตรธรรมศาสตรอนนท่านแตงได๋ค่าสิน
๒๕ จ๋างตนก่ได๋ได๋ค่าตนคูก่ได๋ค่าได๋ของฝูงนันนก่ได๋สิ่งรู๋ว่าเจ๋าใหญจักบำเนจดังท่านแตงให๋
๒๖ ไว๋ดังอันแลเปนดังฤๅ [ภาคอัน] อูเบกษาเหนแกค่โมยกวาอาชญาบรญบติเจ๋าไทดังอันผิ
๒๗ ให๋ร๋ายท่านผู๋ทุกโทสมิให๋จำเรอญแกมันเพือนมัน ๐ มาตรานึงโสดอนึงผู๋วาชึนีลักของใน
๒๘ บ๋านท่านก่ดีลักข๋าอันนท่านผู๋ใดผู๋นึงชวนตนไปลักท่านก่ดีไปลกกดวยกนนแลวก่ดี
๒๙ แลรู๋วาผู๋เนิงลกกลยมสึงสินท่านอนนนานพ๋นในปรมานสิบปีอันลักในหนี๋นัดนีก่ดีใน
๓๐ ลกกฝูงนีอันหาผู๋รู๋ผู๋เหนบ่มิได๋สักอันดังอันก่ดีใสคนผู๋นันใสใจแลเอาโจรกลายมันออก
๓๑ ไมทูลแกเจ๋าไทมาบอกแกปรฏาคหบดีท่านใหมซิดัง [มันคน] ลักรังตนมันโดยคูในมันอน—
๓๒ นึงผู๋นันเอาหนี๋สินใหมฝูงนันท่านจักแตงให๋ได๋แกมันโดยขนาดราชศาสตรธรรมศาสต—
๓๓ รโสด [สึง] ท่านจัก[6] มันผู๋นัน [มาถึ] ลูก [ชะญา] ท่านแล ๐ มาตรานึงโสด ผิมีคนจกกไปราวีพิรามชิง
๓๔ เอาเข๋าเอาของท่านแมนช๋ลูกลลูก [หลาน] ท่านคนใดก่ดีอันเจ๋าของบ่มิให๋แลอันนึงไม
๓๕ มีคนทังหลายชอยกุํชอยเอาจุงได๋ แมนผู๋ไลผู๋นันมันถึหอกดาบตราบเครึองเหลกใ—
๓๖ หญโตให๋เอามันจุงได๋แลให๋ไปถวายแกท่าน ท่านบาดใหมให๋เปนรังวันผู๋ [ได๋มนนแมนมน—
๓๗ น] เพิงกทำทีนันวันใด ให๋เปนขนาดแก่ทังหลายท่านจักกทำ ๐ ผู๋ใดอนน [อุเบกษาบ่เอา]
๓๘ คนผู๋ร๋ายนนนให๋ปลอยบ่ชอยไลชอยกุํผู๋ร๋ายนนนดงงอนนใสท่านจักใหมมันโดยขนาด
๓๙ แลหนี๋อันแตสินอันเสียในผู๋ร๋ายอันชิงเอานันเทาใดใส ท่านจักให๋ใช๋จุงสิ๋นแลญาอูเบก
๔๐ ษา ๐ มาตรานึงโสด ผิผู๋ใดจักมีการอันกทำ [แลการอันใดอันนึง] ก่ดีแลจข๋าวัวข๋าควายไม
๔๑ ให๋เอาวัวควายนันอนนจักข๋ามัน ชีให๋กันเหนทังหลายแมนมุนนายใส . . . . . . . . . .
๔๒ . . . . . . . . . . ไพรใสให๋มุนนายรู๋เพือนตนแลเพือนของตนรู๋ใจผู๋กทำ . . . . . . . . . .
๔๓ นึงสูกินบังอันท่านบ่ห๋ามสูทันเหนพระปรญบติเพิอ [โบยผู๋] ทำปลยนปลอม
๔๔ ผู๋ร๋ายมันชกลักท่านกิน ปลอมทังท่าน . . . . . . . . . . คันรู๋ทังหลายเพือนัน [พระปรญบติอัน]
๔๕ นีแลผู๋ใดหากลเบเวสแลหา [กุํข๋ากุํร๋ายไพร] ทังหลายใสแมนซึของมัน . . . . . . . . . .
๔๖ มาคว้ามาชกท่านกินแล . . . . . . . . . . ทังหลายนีแลผู๋ใดใสใจ . . . . . . . . . .
๔๗ . . . . . . . . . . เจ๋าใหญได๋แกฝูงอัน . . . . . . . . . .
๔๘ . . . . . . . . . . ไปทูลแก่ท่าน . . . . . . . . . . คนผู๋นัน . . . . . . . . . . ใจซีแกเจ๋าไท
๔๙ . . . . . . . . . . เจ๋าไทดวยซีใสท่านรังวันแก่ผู๋นันจึงให๋ใช๋แลหนี๋สิน . . . . . . . . . .
๕๐ . . . . . . . . . . โสดคนผู๋ดังนีคีวาพระราชภูบดีจักชอบหอมบ๋านหอมเมืองแก่ . . . . . . . . . .
๕๑ . . . . . . . . . . ในฝูงดังนีใสอันท่านเจ๋าไทมักให๋ผิดแลใหมแก่ . . . . . . . . . .
๕๒ . . . . . . . . . . กรรมทังหลาย . . . . . . . . . .
๕๓ . . . . . . . . . . แมนซีคนผู๋ . . . . . . . . . . อันนึง . . . . . . . . . .
๕๔ . . . . . . . . . . ลักเอามีได๋ . . . . . . . . . .

  1. ช่วย.
  2. แปลว่า นับ, ดูแล.
  3. ดังนั้น
  4. ปกปิด.
  5. ก็อยู่บ้าน.
  6. แปลว่า ทำ, รักษา.