บันทึกว่าด้วยความร่วมมือระหว่างเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานคร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


บันทึกว่าด้วยความร่วมมือ
บันทึกว่าด้วยความร่วมมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานคร


______________________________โดยที่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย มีความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความเข้าใจระหว่างประชาชนของเมืองหลวงทั้งสอง จึงได้จัดทำบันทึกนี้ขึ้นภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและข้อปฏิบัติภายในของทั้งสองประเทศ ดังมีข้อความต่อไปนี้ :

ข้อ 1. ภายใต้หลักการแห่งการมีสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งกรอบของอำนาจหน้าที่และงบประมาณของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามข้อบันทึกฉบับนี้จะดำเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.1 การผังเมือง
1.2 การค้า และการลงทุน
1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.4 การส่งเสริมและการจัดการการท่องเที่ยว
1.5 การส่งเสริมและการจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา
1.6 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการกำจัดขยะมูลฝอย
1.7 ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ หากทั้งสองฝ่ายจะได้มีการจัดทำข้อตกลงกันเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ 2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความร่วมมือดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนสำหรับการเยืิอนเพื่อการเจรจาหรือจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใด ๆ เป็นประจำทุกปี

ข้อ 3. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้มีการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

บึนทึกด้วยความร่วมมืิอนี้ได้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ และเป็นฉบับภาษาลาว 1 ฉบับ รวมเป็น 2 ฉบับ มีความหมายถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายจึงลงนามและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ


(ทองสิง ธรรมวง)
ฯพณฯ ทองสิง ธรรมวง
เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์
(สมัคร สุนทรเวช)
นายสมัคร สุนทรเวช
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้ไข]

เอกสารต้นฉบับของกรุงเทพมหานครงานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"