ประกาศกรมบัญชาการทัพใหญ่ เรื่องยกเลิกเปลี่ยนชื่อแคว้นสหรัฐไทยใหญ่เป็นสหรัฐไทยเดิม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg
ประกาศกรมบัญชาการทัพใหญ่
เรื่องยกเลิกประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
เรื่องเปลี่ยนชื่อแคว้นสหรัฐไทยใหญ่เป็นสหรัฐไทยเดิม

ตามประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๖ ให้เปลี่ยนชื่อแคว้นสหรัฐไทยใหญ่เป็นสหรัฐไทยเดิมนั้น
บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรที่จะยกเลิกประกาศฉบับนี้เสีย เพราะฉะนั้นให้ยกเลิกประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุดดังกล่าวแล้วนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๘
พลโท ช.ม. สินาดโยธารักษ์
รองแม่ทัพใหญ่ ลงนามแทน

ขึ้น

หมายเหตุ - เนื้อความในบรรทัดแรก เจ้าพนักงานลงวันที่ผิด จากที่ถูกคือ ๒๒ มกราคม ๒๔๘๖ ลงผิดเป็น ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๖

อ้างอิง[แก้ไข]

ประกาศที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"