ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต

ด้วยศาลอาญาได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไปงดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล ของบุคคลตามประกาศนี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ดังนี้

๑. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

๒. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

๓. MR. Andrew MacGregor Marshall

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
  • นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
  • (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
  • รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
  • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • มติชน. (2560, 12 เมษายน). ก. ดิจิทัลฯ ประกาศให้ ปชช. งดติดตาม-ติดต่อบุคคล 3 ราย ไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_527890

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"