ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้พระศรีศากยะทศพลฯ เป็นพระพุทธรูปสำคัญ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดให้พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์เป็นพระพุทธรูปสำคัญ

ตามข้อใน ข้อ ๒ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งระบุว่าจะประกาศนามพระพุทธรูปสำคัญเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ไป นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ให้พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปประธาน ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพระพุทธรูปสำคัญ เพิ่มเติมในบัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐

๒. ให้หน่วยราชการหรือเอกชน ผู้มีความประสงค์จะจำลองพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ทุกประการ

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
  • ชวน หลีกภัย
  • (นายชวน หลีกภัย)
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"