ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุบเลิกพระอารามหลวง

จาก วิกิซอร์ซ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ยุบเลิกพระอารามหลวง

โดยเหตุที่ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลวังบูรพาภิรมย์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ต้องประสพภัยทางอากาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ บรรดาปูชนียสถาน เช่นพระอุโบสถ และเสนาสนะ เสียหายหมด จนไม่อาจเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป คณะสังฆมนตรีพิจารณาเห็นว่า วัดนี้ตั้งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม และไม่สามารถบูรณะให้คืนดีดังเดิมได้จึงเห็นสมควรให้ยุบเสีย เรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติเห็นชอบด้วยและได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบแล้ววันนี้ จึงประกาศมาให้ทราบทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
(ลงชื่อ) พล.ต. พระยาอมรวิสัยสรเดช
ผู้สั่งราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[1]


หมายเหตุ[แก้ไข]

  1. จัดวรรคตอนและสะกดคำตามตัวสะกดเดิม

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]