ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิกถอนประกาศยุบเลิกพระอารามหลวง

จาก วิกิซอร์ซ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เพิกถอนประกาศยุบเลิกพระอารามหลวง

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘ ให้ยุบเลิกวัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลวังบูรพาภิรมย์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ซึ่งต้องประสบภัยทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๘๘ นั้น บัดนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ นายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าจัดการปฏิสังขรณ์วัดราชบุรณะให้เป็นวัดต่อไปตามเดิม และคณะสังฆมนตรี ได้ลงมติอนุมัติตามพระบรมราชานุมัตินั้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศเพิกถอนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘ ดังกล่าวนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
เลื่อน ศราภัยวาณิช
รัฐมนตรี[1]


หมายเหตุ[แก้ไข]

  1. จัดวรรคตอนและสะกดคำตามตัวสะกดเดิม

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]