ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการปกครองสหรัฐไทยเดิม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
เรื่องการปกครองสหรัฐไทยเดิม

บัดนี้เป็นเวลาสมควรที่จะดำเนินการปกครองดินแดนสหรัฐไทยเดิมเสียใหม่ จึงให้จัดการแบ่งเขตท้องที่และจัดตั้งศาลยุติธรรมขึ้นในท้องที่นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในทางปกครองและเพื่อความสะดวกแก่ราษฎรในทางอรรถคดี ฉะนั้นจึงประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ตั้งศาลากลางสหรัฐไทยเดิมที่เมืองเชียงตุง โดยมีข้าหลวงทหารมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในการปกครองธุรการและตุลาการ และขึ้นตรงต่อแม่ทัพกองทัพพายัพตามลำดับถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ข้อ 2. ให้แบ่งท้องที่ออกเปนอำเภอตามที่ข้าหลวงทหารประจำสหรัฐไทยเดิมได้ประกาศกำหนดเขตไว้ รวม 12 อำเภอ คือ
1. อำเภอเมืองเชียงตุง 2. อำเภอเมืองยอง 3. อำเภอเมืองพยาค 4. อำเภอเมืองยู้ 5. อำเภอเมืองปิง 6. อำเภอเมืองมะ 7. อำเภอเมืองยาง 8. อำเภอเมืองขาก 9. อำเภอเมืองเลน 10. อำเภอเมืองโก 11. อำเภอเมืองสาด 12. อำเภอเมืองหาง
ข้อ 3. ให้ตั้งศาลขึ้นที่อำเภอเมืองเชียงตุง เรียกว่า "ศาลเมืองเชียงตุง" มีเขตตลอดท้องที่อำเภอเมืองเชียงตุง อำเภอเมืองยอง อำเภอเมืองพยาค อำเภอเมืองยู้ อำเภอเมืองปิง อำเภอเมืองมะ อำเภอเมืองยาง อำเภอเมืองขาก อำเภอเมืองเลน และอำเภอเมืองโก
ข้อ 4. ให้ตั้งศาลขึ้นที่อำเภอเมืองสาด เรียกว่า "ศาลเมืองสาด" มีเขตตลอดท้องที่อำเภอเมืองสาด
ข้อ 5. ให้ตั้งศาลขึ้นที่อำเภอเมืองหาง เรียกว่า "ศาลเมืองหาง" มีเขตตลอดท้องที่อำเภอเมืองหาง
ข้อ 6. ให้ตั้งศาลเมืองเชียงตุง ศาลเมืองสาด และศาลเมืองหาง มีอำนาจเช่นเดียวกับศาลจังหวัดตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แต่คำพิพากษาของศาลเหล่านี้ให้เป็นเด็ดขาดบังคับได้ทันที ไม่มีอุทธรณ์ฎีกา
ทั้งนี้ให้ใช้ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2486
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อ้างอิง[แก้ไข]


ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"