ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 8/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗
เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม

ตามที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญตามประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๓ เข้าร่วมประชุมหารือเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ สถานที่เดิม

สำหรับมวลชนและผู้ให้การสนับสนุน ให้งดการเดินทางติดตามคณะบุคคลดังกล่าว โดยให้ยังคงอยู่ ณ พื้นที่ชุมนุมตามที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีคำสั่งไว้แล้ว

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"