ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗/๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการ
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๔. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
๖. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ กรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๗. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. นายอิสระ ว่องไวกุศลกิจ กรรมการ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๙. นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๐. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
๑๑. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์ุ กรรมการ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑๓. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
๑๔. นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ที่ปรึกษา
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
๑๕. นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
๑๖. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษา
นายกสมาคมโรงแรมไทย
๑๗. นายภัคพล งามลักษณ์ ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ค้าปลีก
๑๘. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน