ประกาศตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2476

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • ประกาศ
  • ตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติจัดการป้องกัน
  • รักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อไต่สวนวินิจฉัยผู้กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อหรือเพื่อให้ประชาชนเสื่อมความนิยมหรือหวาดหวั่นต่อการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ดั่งมีรายนามต่อไปนี้ คือ

(๑) พระยานลราชสุวัจน์ ประธานกรรมการ
(๒) พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ กรรมการ
(๓) หลวงบริรักษ์จรรยาวัตร์ กรรมการ
(๔) หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ กรรมการ
(๕) หลวงทรงนิติกรณ์ กรรมการ
(๖) ขุนวิศุทธิจรรยา กรรมการ
  • ประกาศมาณวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
  • นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"