ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา

ด้วยทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกแห่งราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงพระอุตสาหะทำราชการมาหลายสิบปีจนถึงณบัดนี้ ทรงพระชรามากอยู่แล้ว เห็นสมควรที่จะปลดเปลื้องภาระให้ได้ทรงพักผ่อนบ้าง จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกแห่งราชบัณฑิตยสภา ทรงเวนคืนตำแหน่ง และ

๒. ให้พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รับตำแหน่งนายกแห่งราชบัณฑิตยสภาต่อไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕

  • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  • ประธานคณะกรรมการราษฎร
  • ผู้รับพระบรมราชโองการ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"