ประกาศพระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
พระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑล
ในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า บริเวณสนามหลวง ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร มีแนวต้นมะขามเป็นเขตโดยรอบนั้นเป็นสังฆปริมณฑล ในระหว่างงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๐

ขอพระสงฆ์ทั้งหลายผู้เข้าไปในบริเวณนั้น พึงได้รับประโยชน์ตามพระวินัยนิยมโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"