สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489–2559)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2490[แก้ไข]

 1. ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2490
 2. ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490
 3. พระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 พ.ศ. 2490
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2491[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 1 มกราคม 2491
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2494[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494

พ.ศ. 2499[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2500[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500
 2. ประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2500
 3. ประมวลกฎหมายอาญา

พ.ศ. 2502[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
 2. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2515[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

พ.ศ. 2516[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2519[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2520[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

พ.ศ. 2521[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พ.ศ. 2521
 2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

พ.ศ. 2524[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2525[แก้ไข]

 1. ‎พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2526[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2529[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2534[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
 2. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

พ.ศ. 2535[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
 2. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2535
 5. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2537
 2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539
 2. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2539

พ.ศ. 2540[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543[แก้ไข]

 1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543
 3. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548[แก้ไข]

 1. ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548
 2. ประกาศสถาปนาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548
 3. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 4. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 20 กันยายน 2549
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

พ.ศ. 2550[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
 2. ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

พ.ศ. 2558[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 6. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 8. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558

พ.ศ. 2559[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559