ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2539

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราช ซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่อาณาประชาราษฎร แต่ได้ด่วนเสด็จสวรรคตก่อนได้รับบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี อันเป็นเหตุยังความเศร้าสลดแก่พสกนิกรทั่วไป คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงของปวงชนชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่มีต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชผู้ทรงเป็นธรรมิกมหาราชา จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งสืบราชสันตติวงศ์ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและถวายนพปฎลเศวตฉัตร ดังความปรากฏตามประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยแล้วนั้น

บัดนี้ รัฐบาลตลอดทั้งพสกนิกรยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของอเนกนิกรชนเสมอมาไม่เสื่อมคลาย กอปรกับในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีฉันทานุมัติให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งทรงปีติโสมนัสด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเพิ่มพระนามพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นพระปรมาภิไธยอันวิเศษตามแบบแผนโบราณราชประเพณีว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฎ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"

ขอให้ทรงพระเกียรติคุณวิบุลยยศปรากฎแผ่ไพศาลในสากลจักรวาล จิรัฐฐิติกาล ตลอดจนนิจนิรันดร์ เทอญ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นปีที่ ๕๑ ของรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์