สถานีย่อย:ชื่อบุคคลไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎหมาย[แก้ไข]

ชื่อ[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช 2484 (เริ่มดัชนี)
 2. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (เริ่มดัชนี)
  1. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (เริ่มดัชนี)
  2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 (ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12) (เริ่มดัชนี)

คำนำหน้าชื่อ[แก้ไข]

 1. ประกาศคำนำพระนามพระเจ้าวรวงษเธอ ลงวันที่ 12 เมษายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) (เริ่มดัชนี)
 2. ประกาศคำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์ ลงวันที่ 23 ตุลาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) (เริ่มดัชนี)
  1. ประกาศคำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) (เริ่มดัชนี)
  2. ประกาศคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2468 (เริ่มดัชนี)
  3. ประกาศคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2478 (เริ่มดัชนี)
 3. ประกาศกรมราชเลขาธิการ (ฉบับที่ 1/2470) เรื่อง ใช้คำนำนามว่า His Excellency ลงวันที่ 1 เมษายน 2470 (เริ่มดัชนี)
 4. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำนามสัตรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2460 (เริ่มดัชนี)
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคำนำนามเด็ก พ.ศ. 2464 (เริ่มดัชนี)
 6. "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 (เริ่มดัชนี)
 7. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 (เริ่มดัชนี)

นามสกุล[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติขนามนามสกุล พุทธศักราช 2456 (เริ่มดัชนี)
  1. ประกาศการเลื่อนใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช 2456 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2456 (เริ่มดัชนี)
   1. ประกาศให้เลื่อนการใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2456 (เริ่มดัชนี)
   2. ประกาศเลื่อนเวลาใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช 2456 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2457 (เริ่มดัชนี)
  2. ประกาศกำหนดเขตร์ท้องที่การจดทะเบียนขนามนามสกุลในมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2456 (เริ่มดัชนี)
  3. พระราชกำหนดขนานนามสกุลเพิ่มเติม พุทธศักราช 2465 (เริ่มดัชนี)
  4. พระราชบัญญัติขนานนามสกุล (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2481 (เริ่มดัชนี)
 2. ประกาศเพิ่มเครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชตระกูล ลงวันที่ 1 มกราคม 2458 (เริ่มดัชนี)
  1. ประกาศห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลใช้ "ณ" นำน่านามสกุล ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2458 (เริ่มดัชนี)
  2. ประกาศแก้เครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชสกุล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2467 (เริ่มดัชนี)
 3. ประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหานคร แลไม่ให้เอาศัพท์ที่ใช้เปนพระบรมนามาภิธัย มาใช้เปนนามสกุล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2458 (เริ่มดัชนี)
 4. ประกาศให้หม่อมเจ้าใช้นามสกุล ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2472 (เริ่มดัชนี)

งานเขียน[แก้ไข]