พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงฯ พ.ศ. 2530

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการขยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการวิทยาเขตรังสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสร็จแล้ว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๐"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา  ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญญัติท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 • พลเอก ป. ติณสูลานนท์
 • นายกรัฐมนตรี

แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐
 • แปลง
 • หมาย
 • เลขที่
 • ชื่อเจ้าของหรือ
 • ผู้ครอบครอง
ตั้งบ้านเรือนอยู่ ที่ดินตั้งอยู่ หนังสือสำคัญ
 • เนื้อที่ตาม
 • หนังสือสำคัญ
 • เนื้อที่ที่ต้อง
 • เวนคืน
หมายเหตุ
แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท เลขที่ ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา
๑. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๙๖
 • ๑๙–๑๘น
 • ๕–๕ฉ
๔๒ ๙๙ ๒๖ ๔๐ ๒๖ ๔๐
๒.
 • นางหวาน อยู่เปรม
 • นางคำ ใจแคล้ว
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๕๒
 • ๑๔น
 • ๕อ
๔๙ ๕๕ ๒๙ ๒๐ ๒๙ ๒๐
๓. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๕๔
 • ๑๙–๑๘น
 • ๕–๔อ
๕๐ ๕๗ ๒๔ ๙๐ ๒๔ ๙๒
๔. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๔๖
 • ๑๙–๑๘น
 • ๖–๖อ
๓๑ ๔๕ ๒๕ ๘๐ ๒๕ ๘๐
๕. นางถาวร พุ่มแพร บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๒๔๑๕
 • ๑๘น
 • ๕อ
๑๔๘ ๑๗๒ ๑๐ ๑๐
๖.
 • นายขาว ไกรสมจิตร
 • นายผล (ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี – ที่มีการครอบครอง – ๕๐
๗. นายประกิต ธรรมสุริเชษฐ์
 • ป้อมปราบ
 • ศัตรูพ่าย
 • ป้อมปราบ
 • ศัตรูพ่าย
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๘๔
 • ๑๘น
 • ๖อ
๑๕๕ ๑๗๙ ๔๗ ๔๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามโครงการวิทยาเขตรังสิต ในการนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกใช้บังคับ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสร็จแล้ว สมควรดำเนินการเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"