ประมวลกฎหมายอาญา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบาญ
ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป มาตรา
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด ๑ บทนิยาม
หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา ๒–๑๗
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ ๑ โทษ ๑๘–๓๘
ส่วนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ๓๙–๕๐
ส่วนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑–๕๘
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา ๕๙–๗๙
หมวด ๕ การพยายามกระทำความผิด ๘๐–๘๒
หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน ๘๓–๘๙
หมวด ๗ การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง ๙๐–๙๑
หมวด ๘ การกระทำความผิดอีก ๙๒–๙๔
หมวด ๙ อายุความ ๙๕–๑๐๑
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ๑๐๒–๑๐๖
ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท
และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
๑๐๗–๑๑๒
หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ๑๑๓–๑๑๘
หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ๑๑๙–๑๒๙
หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ๑๓๐–๑๓๕
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ๑๓๖–๑๔๖
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๑๔๗–๑๖๖
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ๑๖๗–๑๙๙
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ๒๐๐–๒๐๕
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ๒๐๖–๒๐๘
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ๒๐๙–๒๑๖
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ๒๑๗–๒๓๕
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ๒๔๐–๒๔๙
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ๒๕๐–๒๖๓
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ๒๖๔–๒๖๙
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า ๒๗๐–๒๗๕
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๒๗๖–๒๘๗
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต ๒๘๘–๒๙๔
หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย ๒๙๕–๓๐๐
หมวด ๓ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ๓๐๑–๓๐๕
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ๓๐๖–๓๐๘
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ ๓๐๙–๓๒๑
หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ๓๒๒–๓๒๕
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ๓๒๖–๓๓๓
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ๓๓๔–๓๓๖
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ๓๓๗–๓๔๐
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง ๓๔๑–๓๔๘
หมวด ๔ ความผิดโกงเจ้าหนี้ ๓๔๙–๓๕๑
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก ๓๕๒–๓๕๖
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร ๓๕๗
หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ๓๕๘–๓๖๑
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก ๓๖๒–๓๖๖
ภาค ๓ ลหุโทษ ๓๖๗–๓๙๘

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"