ประกาศยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลงเปนอำเภอขึ้นจังหวัดปราจิณ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2468

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศ
ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลงเปนอำเภอขึ้นจังหวัดปราจิณ

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การที่ยกจังหวัดกระบินทร์บุรีในมณฑลปราจิณ ซึ่งแต่เดิมเคยเปนอำเภอในจังหวัดปราจิณบุรี ขึ้นเปนจังหวัดนั้น อาศัยเหดุที่ทางบกทางเรือยังกันดาร ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจิณบุรีจะเดิรทางตรวจตราดูแลการให้ทั่วถึงจังหวัดกระบิรทร์บุรีเปนการลำบาก และเพื่อจะให้การปกครองดำเนิรไปโดยเรียบร้อย

บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า การคมนาคมระหว่างจังหวัดปราจิณบุรีกับจังหวัดกระบินนทร์บุรีสดวกขึ้นแล้ว สมควรที่จะยบจังหวัดกระบินทร์บุรีได้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรี ยกอำเภอเมืองกระบินทร์ ๑ อำเภออรัญประเทศ ๑ มาขึ้นจังหวัดปราจิณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"