ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2457

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลาง
ในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

ด้วยหนังสือสัญญากรุงเฮก ฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ว่าด้วยการเริ่มทำศึก ในข้อ ๒ มีความว่า "การอันมีความเปนสงครามระหว่างกัน จะต้องแจ้งความให้ประเทศอันเปนกลางทั้งหลายทราบโดยเร็ว แลจะไม่มีผลถึงประเทศที่เปนกลางจนถึงเวลาที่ได้รับคำแจ้งความ ซึ่งจะใช้โทรเลขบอกกันก็ได้ ประเทศอันเปนกลางนั้น ถึงแม้ว่าจะต้องได้บอกแจ้งความอย่างนี้ก็ดี ถ้าการเห็นได้ชัดเจนว่าได้ทราบความที่เปนอยู่ว่ามีความเปนสงครามอันหนึ่งแล้ว จะถือเอาการซึ่งไม่มีบอกแจ้งความว่าไม่มีสงครามไม่ได้" ดังนี้

แลด้วยเหตุว่า บัดนี้ มีความเปนสงครามอยู่อย่างหนึ่ง ในประเทศออศเตรียฮังการี ๑ ฝรั่งเศส ๑ เยอรมัน ๑ อังกฤษ ๑ รัสเซีย ๑ แลเซอเวีย ๑ แล้ว

แลด้วยเหตุว่า กรุงสยามมีความผาสุกอยู่โดยมีทางไมตรีอันดีอยู่กับพระมหากระษัตริย์แลประธานาธิบดีของประเทศทั้งหลายเหล่านี้ กับทั้งคนในบังคับแลคนที่อยู่ในอาณาเขตรของประเทศทั้งหลายเหล่านี้

แลด้วยเหตุว่า มีพระราชประสงค์จะให้อาณาประชาชนคนในบังคับฝ่ายสยามมีความศุขแลได้ความศุขสืบไปในความสงบเรียบร้อยอันเปนคุณหาที่สุดมิได้นั้น แลเพื่อประโยชน์อันนี้ จึงได้ตั้งพระราชหฤทัยที่จะเปนกลางไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการสงครามที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยแน่นอนแลโดยชอบธรรม

เพราะเหตุฉนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศกระแสพระบรมราชโองการนี้ไว้ให้ทราบทั่วกันว่า

ให้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในบังคับฝ่ายสยามถือตนว่า เปนคนกลางไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแน่นอนแลโดยชอบธรรมจนตลอดเวลาสงครามซึ่งกล่าวมาแล้ว แลให้ประพฤติตนให้ชอบด้วยพระราชกำหนดกฎหมายแลข้อความในหนังสือสัญญาของกรุงสยาม กับทั้งข้อความในธรรมเนียมฤากฎหมายระหว่างนานาประเทศที่ว่าด้วยความเปนกลางนี้ทุกประการ

ประกาศมาแต่พระที่นั่งพิมานปฐม ณวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๖๕ ฤๅปีที่ ๕ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"