ประกาศศาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


ประกาศศาลเมืองสระบุรี[1]

หลวงวิบูลย์เนติยาหาร ผู้พิพากษาศาลเมืองสระบุรี ขอประกาศแก่บรรดาผู้มีอรรถคดีที่ศาลเมืองสระบุรีให้ทราบทั่วกันว่า

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๑๓๐ เวลาราว ๗ ทุ่มเศษ บังเกิดมีผู้ร้ายลอบวางเพลิงที่ศาลเมืองสระบุรี เพลิงลุกลามไหม้ศาลแลถ้อยคำสำนวนความบรรดาที่มีอยู่ในศาลหมดสิ้น ด้วยเหตุที่เกิดอัคคีภัยทำให้ถ้อยคำสำนวนความสูญไปเช่นนี้ จึงขอประกาศแก่ผู้มีคดีที่ค้างระหว่างตัดสิน ระหว่างพิจารณา ระหว่างอุทธรณ์ แต่บรรดาความที่ยังไม่เด็ดขาดถึงที่สุด ถ้าจะฟ้องร้องว่ากล่าวคดีต่อไป ก็ให้รีบมายื่นฟ้องต่อศาลใหม่ภายในกำหนด ๓ เดือนนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ร.ศ. ๑๓๐ เปนต้นไป ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปตามกฎหมาย แลจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมความเรื่องที่ต้องฟ้องขึ้นใหม่นั้นอีก แต่ถ้าผู้ใดมาฟ้องเกินกำหนดตามประกาศนี้ เมื่อคดีจะต้องรับไว้พิจารณา ศาลก็จะรับไว้ แต่จะต้องเรียกค่าธรรมเนียมความเรื่องนั้นใหม่วันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐


หลวงวิบูลย์เนติยาหาร
ผู้พิพากษาเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๘/ตอนที่ ๐ ง/หน้า ๑๓๔๓/๒๔ กันยายน ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"