ประชุมกฎหมายประจำศก/เล่ม 13/ภาค 2/เรื่อง 17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ

กรรมสัมปาทิกสภาหอสมุดวชิรญาณรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อปีที่ ๘ ของหอพระสมุดวชิรญาณ กรรมสัมปาทิกสภาได้ประชุมปฤกษาถึงเรื่องความต่าง ๆ ที่ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษนั้น เปนเรื่องที่กรรมสัมปาทิกสภาแลสมาชิกแต่งเฉภาะสู่กันฟังในสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณเท่านั้น เห็นว่า สมควรจะห้ามไม่ให้ผู้ใดเอาไปตีพิมพ์เย็บเปนเล่มต่างหากฤๅเปนเรื่องหนึ่ง ๆ ต่างหาก นอกจากที่ขออนุญาตจากกรรมสัมปาทิกสภาได้แล้ว ตกลงว่า จะประกาศห้ามต่อไป แต่ยังหาได้ประกาศไม่ กรรมสัมปาทิกสภาปีที่ ๑๑ นี้เห็นว่า ความคิดที่จะห้ามเช่นนี้เปนการดี ถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ลงในวชิรญาณวิเศษบัดนี้ ใคร ๆ ที่ไม่ได้เปนสมาชิกอาจจะแต่งส่งได้ทั่วไป ก็เปนการที่หอพระสมุดวชิรญาณต้องเสียทรัพย์ซื้อ ประสงค์ให้สมาชิกได้อ่านสำนวนแปลก ๆ แลหาเรื่องลงสู่สมาชิกฟังให้คล่องขึ้น ถึงเช่นนี้ ผู้ที่แต่งส่งก็คงเปนสมาชิกโดยมาก รวมใจความว่า เรื่องลงในวชิรญาณวิเศษสำหรับประดับโสตสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณเปนการเฉพาะหมู่ฉนี้ ทั้งเรื่องที่เปนประโยชน์ หากจะพิมพ์เปนเล่มจำหน่ายขายได้คล่อง ก็ไว้สำหรับหอพิมพ์ขึ้นเองดีกว่า จะได้เปนผลประโยชน์ของหอพระสมุดขึ้นด้วย จึ่งปฤกษาเห็นพร้อมกันว่า ควรจะออกประกาศห้ามเสียบัดนี้ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึ่งประกาศห้าม

ตั้งแต่นี้ต่อไป ห้ามไม่ให้ผู้ใดเอาเรื่องความต่าง ๆ ที่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษแล้วแต่ปีก่อน ๆ แลปีนี้ ทั้งปีต่อไป ไปพิมพ์เปนหนังสือเล่มฤๅหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากที่ขออนุญาตต่อกรรมสัมปาทิกสภาได้แล้วนั้นเปนอันขาด

  • ประกาศมาณวันที่ ๒๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๑
  • (เซน) นราธิประพันธุพงษ์
  • สภานานก