ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 273/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓
เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

ตามที่ แกนนำม็อบคณะราษฎร ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุม บริเวณแยกสามย่าน ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมายผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ถือว่า เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ ตาม มาตรา ๑๔

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชน ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปด้วยความสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งห้ามการชุมนุมตามที่ กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พันตำรวจเอก Phatikon Sonchai signature.svg
  • (พาติกรณ์ ศรชัย)
  • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน/
  • เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ไอลอว์. (2563, 26 ตุลาคม). "17.12 ผู้ชุมนุมที่ใช้เครื่องเสียงเริ่มประกาศตั้งขบวนเพื่อเดินเท้าไปที่สถานทูตเยอรมันฯ". ไอลอว์เอฟเอ็กซ์. สืบค้นจาก https://twitter.com/iLawFX/status/1320670498284544002

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"