ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 273/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓
เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

ตามที่แกนนำม็อบคณะราษฎรได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกสามย่าน ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมาย ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ถือว่า เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ตามมาตรา ๑๔

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งห้ามการชุมนุม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พันตำรวจเอก
  • (พาติกรณ์ ศรชัย)
  • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน/
  • เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ไอลอว์. (2563, 26 ตุลาคม). "17.12 ผู้ชุมนุมที่ใช้เครื่องเสียงเริ่มประกาศตั้งขบวนเพื่อเดินเท้าไปที่สถานทูตเยอรมันฯ". ไอลอว์เอฟเอ็กซ์. สืบค้นจาก https://twitter.com/iLawFX/status/1320670498284544002

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์