ประกาศเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2470

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
และตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระประชวร ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาเสด็จไปรักษาพระองค์ณประเทศยุโรปเปนเวลานาน และเพื่อมิให้ต้องทรงเปนห่วงถึงหน้าที่ราชการทางนี้ จึ่งขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วย ทรงพระราชดำริเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะพระราชทานโอกาสให้ได้เสด็จไปทรงผ่อนพักรักษาพระองค์ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตามพระประสงค์

ทรงพระราชดำริว่า กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงสำคัญ จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากระพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอยู่ชั่วคราวนั้น ทรงคุณวุฒิปรีชาสามารถ รอบรู้สรรพราชกิจโดยทั่ว ๆ ไปอย่างยอดเยี่ยม ทรงบัญชาราชการหน้าที่ใด ๆ ก็เหมาะและสมควรแก่ตำแหน่งด้วยประการทั้งปวง ในเวลานี้ ยากที่จะหาผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะกว่าพระองค์ท่านได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไปก่อน

ส่วนตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งว่างลงนี้ ทรงพระราชดำริว่า นายพลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช เสนาธิการทหารบก มีคุณวุฒิพอจะฉลองพระเดชพระคุณได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช เปนผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ให้ผลัดเปลี่ยนหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ เปนปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"