ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 119

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรมทาษ
มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ด้วยตามความในพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือซึ่งได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ร,ศ, ๑๑๙ ความในมาตรา ๑๐ บังคับไว้ว่า ผู้เปนเจ้าเงินที่มีทาษเชลยแลทาษสินไถ่ให้ทำสารกรมธรรม์เปลี่ยนใหม่ต่อนายแขวงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๙ สืบไป ถ้าไม่มีสารกรมธรรม์ที่ทำต่อนายแขวงเปนหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้ว ห้ามมิให้โรงศาลรับไว้พิจารณา ความแจ้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นแล้ว

บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า มณฑลตวันตกเฉียงเหนือเปนมณฑลกว้างใหญ่ ระยะทางจะไปมากันดาร แลกำหนดวันที่ให้เจ้าเงินมาทำสารกรมธรรม์เปลี่ยนใหม่ในพระราชบัญญัตินั้นกระชั้นนัก สมควรจะขยายเวลาไป เพื่อให้เจ้าเงินมีเวลาจะทำสารกรมธรรม์เปลี่ยนใหม่ได้โดยสดวก

เพราะเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร,ศ, ๑๑๙ เลื่อนกำหนดที่จะให้ผู้เปนเจ้าเงินเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษตามพระราชบัญญัตินั้นต่อไปเปนวันที่ ๓๐ กันยายน ร,ศ, ๑๒๐ จึ่งเปนสิ้นเฃตรที่ให้ผู้เปนนายเงินเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือให้สิ้นเชิง ถ้าพ้นกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ร,ศ, ๑๒๐ ไปแล้ว เจ้าเงินรายใดไม่เปลี่ยนสารกรมธรรม์ จึ่งถือว่า สารกรมธรรม์ฉบับนั้นเปนใช้ไม่ได้ดังความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร,ศ, ๑๑๙

ประกาศมาณวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ตรงกับวันที่ ๑๑๗๐๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"