ประกาศแก้ไขกำหนดเขตต์ในประกาศกฎอัยยการศึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศ[1]

แก้ไขกำหนดเขตต์ในประกาศกฎอัยยการศึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖

_______________


ตามประกาศกฎอัยการศึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ กำหนดเขตต์ท้องที่อยู่ในอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึกว่า “จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ” นั้นให้แก้เสียใหม่ว่า “ในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา”นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ผู้บัญชาการทหารบกเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๐/หน้า ๕๙๘/๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"