ประกาศใช้กฎอัยยการศึกในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศใช้กฎอัยยการศึก[1]

ในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา[2]

_______________


อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งมีความว่า เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด ให้ผู้บังคับบัญชาทหารที่นั้นซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหาร มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยยการศึกได้นั้น

บัดนี้ ได้เกิดมีการจลาจลขึ้นในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา[2] ซึ่งฝ่ายทหารมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจและกำลังทหารเข้าทำการระงับปราบปรามเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

เพราะฉะนั้น จึงให้ใช้กฎอัยยการศึกในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา[2] แต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เวลา ๑๔:๑๕ นาฬิกาเป็นต้นไปนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ผู้บัญชาการทหารบก


ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
ตำบลดุสิต
จังหวัดพระนครเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๐/หน้า ๕๙๗/๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖.
  2. 2.0 2.1 2.2 ประกาศแก้ไขกำหนดเขตต์ในประกาศกฎอัยยการศึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖ ให้แก้ไขคำว่า "จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ" เป็น "ท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลอยุธยา"

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"