ประกาศใช้สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมันฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2480

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
ใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ
ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

โดยที่สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ซึ่งได้ลงนามกันณกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ มีบทในข้อ ๒๕ (๑) ว่า จะได้ใช้บังคับตั้งแต่วันแลกเปลี่ยนสัตยาบันเป็นต้นไป และ

โดยที่สัตยาบันของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกันที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

ฉะนั้น สนธิสัญญานี้จึ่งเป็นอันใช้บังคับแก่ราชอาณาจักรสยามและไรชเยอรมันตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นต้นไป

อนึ่ง มีหนังสือสัญญาประกอบสนธิสัญญาซึ่งพึงประกาศด้วย คือ

(๑) โปรโตคลภาคผนวก

(๒) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยนอนุสนธิข้อ ๑ (๓) ว่าด้วยการจ้างกรรมกรต่างประเทศ

ประมาณมาณวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นปีที่ ๔ ในรัชชกาลปัจจุบัน

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
  • ประดิษฐมนูธรรม
  • รัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"