ประกาสตั้งรองนายกรัถมนตรีประจำเพชรบูรน์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาส
ตั้งรองนายกรัถมนตรีประจำเพชรบูรน์

ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และลงวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์

ตามประกาส ลงวันที่ 10 มีนาคม พุทธสักราช 2485 ตั้งและแต่งตั้งคนะรัถมนตรี ซึ่งมีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัถมนตรีหยู่นั้น

บัดนี้ เพื่อเปนการแบ่งเบาภาระ และเพื่อความสดวกไนการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ พันเอก ช่วง ชเวงสักดิ์สงคราม รัถมนตรีว่าการกะซวงการสาธารนะสุข ไนขนะที่ประจำหยู่จังหวัดเพชรบูรน์ เป็นรองนายกรัถมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง ไห้มีอำนาดและหน้าที่บริหารราชการทั้งสิ้นที่จังหวัดเพชรบูรน์แทนนายกรัถมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

ประกาส นะ วันที่ 6 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2487 เปนปีที่ 11 ไนรัชกาลปัจจุบัน
  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"