ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 3/เรื่อง 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การปกครอง
6. กบวนแผนที่แห่เสดจพระราชดำเนิรทรงม้าลงมาแต่พระพุทธบาทณวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 5 จุลศักราช 1038 ปีมโรง อัษฐศก (พ.ศ. 2219)
๏ กบวนแผนที่แห่เสดจพระราชดำเนิร
ทรงม้าลงมาแต่พระพุทธบาทณวัน ๑๓+ ค่ำ
จุลศักราช ๑๐๓๘ ปีมโรง อัษฐศก ๚๛

 ๏ วัน + ๑๐ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๔๒ ปีชวด โทศก พญาตรมาส่งแผนที่หย่างกบวรแห่เสดจพระราชดำเนิรธรงม้ามาให้อาลักษณจำลอง ข้าพระพุทธิเจ้า นายสน
นายถี
อาลักษณ ชุบรง นายบุญคง
นายเชด
อาลักษณ ทานตามฉบับแล้ว ฯ+๛
กระบวนม้าเสด็จกลับจากพระพุทธบาท จ.ศ. 1038

๏ ม้าพระหลวงขุนหมื่น แลม้าใช้ ม้านำ แห่หน้า ๑๙ ม้าพญาพระหลวงขุน แลม้าหัวพันมหาดไทย แลม้าใช้หลัง ๓๓ ม้าศริย ม้าแห่หน้าหลัง ๕๒ ม้า ม้าแขกทหาร ๑๐ ม้า ถ้าเอาตามหย่างพยู่หบาตตรา ม้าแซงตำรวจในขวา ๒๒ ม้า ม้าแซงตำรวจในซ้าย ๒๒ ม้า ม้าแซงตำวจนอกขวา ๒๒ ม้า ม้าแซงตำรวจนอกซ้าย ๒๒ ม้า ะ

ม้าเกราะทอง ม้าอาษา แลม้าทิศฝ่ายขวา ๑๕๐ ม้า ม้าเกราะทอง ม้าอาษา แลม้าทิศฝ่ายซ้าย ๑๕๐ ม้า ศริยม้าแหหน้าหลังแซงซ้ายขวา ถ้าเตมจำนวน ๔๕๐ ม้า

 ๏ วัน ๑๓ คำ มโรง อัษฐศก เสดจพระราชดำเนิรอยู่ณพระตำหนักธารเกษม ธรงพระกรรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหมื่นศรีศวรรักษเขียนหย่างกระบวรตั้งม้านี้ แลให้ถายลงสมุดนี้ให้ทันในวันเถลิงศกแต่ในกลางคืนนั้นแลรุ่งในวัน ๑๔ ค่ำ เจ้าหมื่นศรีศวรรักษเอาอย่างนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แลธรงพระกรุณาฯ สั่งว่า ให้ยกแต่ม้าสมุหนายกแลสมุหพระกระลาโหมออกเสียแลกว่านั้นให้เอาตามหย่างนี้ แลระยะเดินนั้นให้ไกลกันแต่ ๖ ศอก ๗ ศอก แลให้ชาวม้า ขวา
ซ้าย
ทั้งปวงมาลอกเอาหย่างกบวรแผนที่ตั้งม้านี้จงทุกกอง แลออกหลวงมหามนตรี ออกหลวงอีนทเดชะ ลอกแล้ว แลเสมิยรม้าต้น ขวา
ซ้าย
พญาวิไชยมนตรี ขุนรามอัศดอร ขุนภาชีชาติ ขุนอาชาไนย ขุนไกรพลแมน หมื่นราชนนทแสน มาลอกเอาหย่างนี้ณษาลาลูกขุนธารกระเษม ขุนโจม ขุนสท้าน ขุนราชศักดี ขุนนครไชย มาดูหย่าง ๚ ๚ จบกบวรม้าพยูหบาตตราเท่านี้ ๚ ๚๛

๏ วัน + ค่ำ มแม สับตศก เสดจพระราชดำเนิรขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท นักเสดจขึ้นไปตามเสดจด้วย แลม้าต้นพระที่นั่งฝ่ายขวาเกนขึ้นไปตามเสดจพรราชดำเนิร ๑๓ ม้า แลครั้นถึงพระตำหนักท่าเจ้าสนุก แลมีรับสั่งให้ล่วงม้าต้นพระที่นั่งซ้ายขวาขึ้นมาผูกรับเสดจพระราชดำเนิรณทุ่งบ้านใหม่ ม้าต้นพระที่นั่งฝ่ายซ้ายขวาผูกเครื่องพระที่นั่งรับเสดจพระราชดำเนิร ๒ ม้า ในนี้ ม้าต้นผูกแซม ๓๐๒ ผูกอานต้นพระที่นั่งถมราชาวดีกันชิบพานหน้าซองหางเครื่องแก้วกุดั่นทองม้า ๑ ม้าต้นผู้แซม ๒๑๘ ผูกหมอนต้นพระที่นั่งพระมหาเนาวะรัตนสีตวัหมอน แลมีกหมอนพื้นกำมหยี่แดงปักเทศม้า ๑ ๚๛

๏ ผู้คุมม้าแลคุมเครื่องขึ้นมาผูกรับเสดจ ๚๛