ประชุมจารึกสยาม/ภาคที่ 1/หลักที่ 13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
คำจารึกหลักที่ ๑๓

(๑) ศักราช๑๔๓๒มเมียนักษตรอาเทิตยพารเดิอนหกขินสิบสีฅำได้หษตฤกษเพลารุงแล้วสองนาลิกาจิงเจ้าพรญาศรีธรรมาโศกราชปรดิสถนพระอิสวรเปนเจานีไวใหครองสัตวสีตีนสองตีนในเมิองกำแพงเพชรแลชวยเลอกสาษณาพุทธสาษนแลไสยสาษนแลพระเทพกรรมมิใหหมนใหหมองให้

(๒) เปนอันนิงอันดยวแลส้อมแปลงพระมหาธาดุแลวัดบริพารในเมิองนอกเมิองแลทีแดนอยาวเริอนถนลทลาอันเปนดรธานไปเถิงบางพานขุดแมไตรบางพรอ้อนิงแต่ก่อนญอมขายวัวไปแก่ล่ว้าอันจใหขายดุจก่อนนันกหามมิให้ขายอนิงเมิอทำนาใสญอมเอาพิ้ชเข้าในนานันปลูกเองมิใดเอาเข้าในยุงไปหวานไปดำดังทังงหลาย

(๓) อนิงทอปูพรญารว่งทำเอานำไปเถิงบางพานนันกถํหายสินแลเขาญอ่นวานาทางพ้าแลหาทอนันนพบกทำท่อเอานำเขาไปเลียงนาให้เปนนาเหมิองนาฝาย มิไดเปนทางพ้ากันทำทังงนีถวายพระราชกุศลแด่สํเดจบพิตรพระเจ้าอยู่หัวท้งงสองพระองค

คำอ่านจารึกบนฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพ็ชร (หลักที่ ๑๓

(๑) ศักราช ๑๔๓๒ มะเมียนักษัตร อาทิตยพาร เดือนหก ขึ้นสิบสี่ค่ำ ได้หษตฤกษ์ เพลารุ่งแล้วสองนาฬิกา จึงเจ้าพระญาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานพระอิศวรเป็นเจ้านี้ไว้ให้ครองสัตวสี่ตีนสองตีนในเมืองกำแพงเพ็ชร และช่วยเลิกสาสนาพุทธสาสน์และไสยสาสน์และพระเทพกรรมมิให้หม่นให้หมอง

(๒) ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และซ่อมแปลงพระมหาธาตุและวัดบริพารในเมืองนอกเมือง และที่แดนเย่าเริอนถนนทะลาอันเป็นตรธานไปเถิงบางพาน ขุดแมไตรบางพร้อ อนึ่ง แต่ก่อนยอมขายวัวไปแก่ละว้า อันจะให้ขายดุจก่อนนั้น ก็ห้ามมิให้้ขาย อนึ่ง เมื่อทำนาไซร้ ย่อมเอาพืชข้าวในนานั้นปลูกเอง มิได้เอาข้าวในยุ้งไปหว่านไปดำดังทั้งหลาย

(๓) อนึ่ง ท่อปู่พระญาร่วงทำเอานำไปเถิงบางพานนั้น ก็ถมหายสิ้น และเขาย่อน[1] วานาทางพ้า และหาท่อนั้นพบ กระทำท่อเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองนาฝาย มิได้เป็นทางพ้ากัน ทำทั้งนี้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จบพิตรพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์


  1. ในคำอ่านอักษรฝรั่งเศสเขียนว่า ñò'm = ย่อม?